Author Topic: Jak zacz─?─? modelowanie z zapa??ek cz. 3 - budujemy domki z zapa??ek  (Read 55139 times)

Martin

  • Buduj─?, wi─?c jestem!
  • Administrator
  • fachowiec
  • *****

Jak zacz─?─? modelowanie z zapa??ek cz. 3 - budowle z zapa??ek

cz─???─? I

Gdy uporamy si─? z kompletowaniem narz─?dzi, mamy przygotowane zapa??ki, poznali??my podstawowe regu??y uk??adania zapa??ek to mo??emy si─? zabra─? za budow─? pierwszego modelu. W poradniku tym przedstawi─?  najbardziej znane sposoby budowania prostych obiekt??w jak domku z zapa??ek.

Projekt budowli.


Wybieraj─?c budow─? domku z zapa??ek mamy dowolno??─? w jego tworzeniu, modyfikowaniu, udziwnianiu. Mo??emy sami stworzy─? interesuj─?cy nas projekt lub wzorowa─? si─? na ju?? istniej─?cych projektach budowli, jego wizualizacjach, planach. Otrzymamy pewien wgl─?d co do przysz??ego kszta??tu naszej budowli nie zapominaj─?c , ??e mo??emy nanosi─? swoje modyfikacje i poprawki wed??ug uznania.
W internecie jest setki polskich i zagranicznych serwis??w z demami plan??w dom??w, domk??w, will, altanek etc. W specjalnie utworzonym dziale na forum mo??na znale??─? przyk??adowe linki z tego typu serwisami. Dost─?pne tam wizualizacje mo??emy wykorzysta─? do stworzenia swojego projektu, pami─?taj─?c i?? wszelkie zdj─?cia i plany nale??─? do ich tw??rc??w.

Rozrysowuj─?c plan na papierze milimetrowym, zwyk??ej kartce w kratk─? lub dowolnym programie graficznym mo??emy stworzy─? sw??j projekt budowli. Miejmy na uwadze odpowiednie proporcje w planowaniu okien drzwi i ich odpowiednie rozmieszenie.

Pomijam etap rozrysowywania plan??w, gdy?? zapewne ka??dy raz w ??yciu rysowa?? domki na papierze czy kartonie.
Projekt domku, na kt??rym b─?de si─? sie wzorowa?? pochodzi z tego serwisu.


Tworzymy szkielet obiektu


Przejdziemy do sedna naszego poradnika - jak stworzy─? szkielet budowli. Sposob??w na to jest kilka, postaram sie przedstawi─? je w miar─? prosty spos??b.

1. Szkielet z tektury.

Pierwszy, najpopularniejszy spos??b tworzenia szkieletu jest wykonanie go z innych ni?? drewno materia????w. Najpopularniejszym materia??em jest tektura, kt??r─? w naszym fachu mo??emy podzieli─? na dwa  rodzaje:

a) tektura falista - dwuwarstwowa tektura falista mo??e by─? dobrym i wytrzyma??ym budulcem do stworzenia szkieletu budowli. Polecam u??ywanie tektury z usztywnionym bokiem, jest mniej podatna na falowanie ni?? jednowarstwowa.


W pocz─?tkach swojej "kariery modelarskiej" tektura ta stanowi??a podstawowy budulec moich pierwszych budowli z zapa??ek:

b) tektura modelarska - bardzo  przyjemna w obr??bce, najlepiej nadaje sie do tworzenia szkielet??w mniejszych domk??w jak budowli w du??ej skali. Wyst─?puje w rozmiarach od 0.5 mm do 3mm grubo??ci.


c) Inne materia??y - w zasadzie ka??dy w miare sztywny materia?? nadaje sie do budowy szkieletu np. p??yta HDF zwana potocznie dykt─?, kt??r─? mo??na naby─? w ro??nych marketach budowlanych. Minusem wi─?kszo??ci materia????w mo??e by─? nasza ograniczona  zdolno??─? do obr??bki ze wzgl─?du np. na twardo??─?. Nale??y to bra─? pod uwag─? przy naszym wyborze, gdy?? mo??e sie okaza─? ??e nie jeste??my w stanie przeci─?─? zakupionej p??yty lub sklejki.
W budowie obiekt??w na dioramy u??ywany jest styrodur u??ywany tak??e powszechnie w budownictwie m.in. do ocieplania ??cian.


Wyb??r materia??u pozostawiam w gestii czytelnika, przypominam jednak i?? najprostsze rozwi─?zania s─? najlepsze :).

W naszym projekcie u??yje tektury modelarskiej 2mm. Z wydrukowanej wizualizacji wyci─???em odpowiednie elementy i naklei??em na tektur─?. Wycinamy otwory na okna i drzwi. Wyci─?cia powinny by─? odpowiednio wi─?ksze, gdy?? p????niej wstawimy ramy z zapa??ek. Zamiast naklejania  wizualizacji mo??emy oczywi??cie narysowa─? plan bezpo??rednio na tekturze lub naklei─?  stworzony na papierze milimetrowym lub w zwyk??─? kratk─?.


Uwaga: na potrzeby poradnika zbudowa??em jeden model domku uzywaj─?c kilku sposob??w tworzenia ??cian.
Z przedstawionych spos??b wybieramy jeden, kt??ry stosujemy do wszystkich ??cian budynku.


Wyci─?te ??ciany i pod??oze sklejamy ze sob─?. Mo??emy u??y─? dowolnego kleju, najlepiej tego jakim zamierzamy klei─? zapa??ki, jak najpopularniejsze vikol lub klej polimerowy. Vikol, mimo ??e na bazie wody, po wyschni─?ciu doskonale spaja poszczeg??lne elementy. Mo??emy tak??e u??y─? ta??my papierowej, by po??─?czone ??ciany si─? nie rozpada??y.
Czynno??─? powtarzamy z kolejnymi ??cianami, a?? uzyskamy tekturowy model domku, kt??ry mo??emy zacz─?─? obkleja─?.
Przypominam o wyborze prostych zapa??ek, w razie potrzeby mo??na je delikatnie wyszlifowa─? na klocku ??ciernym.

Spos??b ??─?czenia zapa??ek opisa??em we wcze??niejszym poradniku. W tym przypadku zasada jest taka sama -zapa??ki na rogach powinny zachodzi─? na siebie, co po odci─?ciu wystaj─?cych zapa??ek i oszlifowaniu modelu stworzy ??adny k─?t prosty na rogu budynku.W tym momencie mo??emy wstawi─? ramy w oknach lub zostawi─? t─? czynno??─? na p????niej.

Po obklejeniu 4 ??cian zabieramy sie za docinanie zapa??ek na ramy okien. Okno po lewej zosta??o wstawione ju?? w trakcie obklejania zapa??kami, drzwi i okno po prawej musi zosta─? doci─?te ju?? po wyschni─?ciu modelu.


Uwaga: po obklejeniu zapa??kami proponuje zostawi─? model na kilkana??cie godzin aby klej dok??adnie zwi─?za??.

Wst─?pnie szlifujemy nasz model oraz uzupe??niamy brakuj─?ce ramy. Je??li planujemy elementy wystaj─?ce nad powierzchni─? ??ciany musimy dok??adnie model wyszlifowa─?, zgodnie z poradnikiem zamieszczonym na forum.


W naszym modelu brakuje dw??ch ??cian, do budowy kt??rych zastosujemy inne metody.

2. Szkielet z zapa??ek

Drugim sposobem tworzenia szkieletu jest u??o??enie go z samych zapa??ek.
Na wydrukowanym / rozrysowanym planie uk??adamy zapa??ki tak by stworzy─? podstaw─? do przyklejenia warstwy ??ciany w??a??ciwej.Je??li zdecydujemy si─? na uk??adanie zapa??ek poziomo to pionowe belki szkieletu powinny by─? na tyle g─?ste by uk??adane zapa??ki mia??y oparcie.

Po wyschni─?ciu naszej ??ciany wycinamy otwory na okna...

.. oraz szlifujemy.


Powy??sze sposoby mo??na ze sob─? ??─?czy─? - tworzymy szkielet z zapa??ek i obklejamy na przemian zapa??kami.


Niekt??rzy m??wi─?, ??e modelarstwo to sport... Przy moich modelach ekstremalny ;)

Martin

  • Buduj─?, wi─?c jestem!
  • Administrator
  • fachowiec
  • *****
Jak zacz─?─? modelowanie z zapa??ek cz. 3 - budujemy domki z zapa??ek
« Reply #1 on: August 18, 2012, 01:02:36 pm »
3. ?╣ciana tylko z zapa??ek

Ostatni─? ??cian─? modelu modelu wykonamy jeszcze inn─? technik─?, o kt??rej wspomnia??em w innych poradnikach.

Musimy si─? zaopatrzy─? w bardzo sztywn─? podk??adk─? - sklejk─?, prost─? deseczk─?  lub blat sto??u. Obklejamy j─? ta??m─? papierow─? dost─?pn─? w ka??dym sklepie z materia??ami budowlanymi. Nast─?pnie k??adziemy zapa??ki jakby??my budowali ??cian─?.


Po wyschni─?ciu i oszlifowaniu mamy p??ask─? powierzchni─?, z kt??rej mo??emy wycina─? dowolne kszta??ty.
Dlaczego nie papier czy folia tylko ta??ma papierowa? Ta??ma posiada klej i dobrze przykleja si─? do r??wnej powierzchni i r??wnie ??atwo j─? oderwa─?. Przyklejone zapa??ki np. vikolem tak??e bardzo ??atwo oddzieli─? od ta??my.

Wycinamy nasz─? brakuj─?c─? ??cian─? i odrywamy ta??m─?.

Taki element mo??na z powodzeniem przyklei─? wewn─?trz domku szczeg??lnie gdy zdecydujemy si─? na wykonanie wn─?trza budynku.


Jedn─? stron─? mamy oszlifowan─?, dlatego odwracamy element i na stronie gdzie by??a ta??ma przyklejamy zapa??ki.


Mamy solidn─? ??cian─? kt??r─? mo??na z obu stron oszlifowa─? i przyklei─? do naszego modelu.

Przy budowie osobnych ??cian b─?dziemy musieli je po??─?czy─?. Staramy sie jak najbardziej wyr??wna─? boki.


Rozwi─?zanie pierwsze to u??ycie jednej zapa??ki, kt??r─? wstawiamy na rogu budowli.

Mo??na te?? wykona─? naro??nik z 3 zapa??ek i po??─?czy─? obie ??ciany na rogu.

Dalsza cz─???─? budowy modelu to wykonanie dachu, jesli nie zrobili??my tego razem z budow─? ??cian. Dach wykonujemy identycznie jak ??ciany.

Mo??na u??y─? tektury

lub zbudowa─? dach podobnie jak  ??ciany w naszym modelu

W zale??no??ci od naszego planu mo??na zrobi─? konstrukcj─? dachu ze szpatu??ek lub wyka??aczek.

Przyk??ad wykonania dachu w moich wczesnych modelach.Powyzsze sposoby mo??na po??─?czy─?. oszlifowan─? ??cian─? z zapa??ek sklejamy tak, by g??adka strona zachodzi??a do wewn─?trz jak w budowie naczepu pojazdu na zdj─?ciu
Zewn─?trzn─? stron─? obklejamy identycznie jak w przypadku budowy ??ciany na tekturze. Otrzymamy z jednej i drugiej strony g??adka i wyszlifowan─? powierzchni─?, sczeg??lnie gdy zdecydujemy sie wykona─? wyposa??enie naszego domku.


Kolejne czynno??ci przy naszym modelu to jego uszczeg????awianie wed??ug w??asnej wizji oraz ustalonego planu, o czym w przysz??o??ci napisz─?.

autor: Marcin Krawczyk
Niekt??rzy m??wi─?, ??e modelarstwo to sport... Przy moich modelach ekstremalny ;)

 

Sitemap 1 2 3 4 5